Mevzuat

Gizlilik ve KVKK Politikası

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

 

1. Tanımlar: İşbu aydınlatma metninde geçen;

 

a) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

b) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

 

c) 1988 MYDD : İzmir-1 Cad. Aydın Apt. No:33/13 Kızılay-ANKARA adresinde faaliyet gösteren 1988 MEZUNLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’ni

 

ç) Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi tanımlar.

 

2. Veri Sorumlusu: KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, şehit/gazi yakını ve/veya 1988 MYDD çalışanı/ yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen 1988 MEZUNLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ tüzel kişiliği (yönetim kurulu) tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

a) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: KVKKnın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

• Doğru ve gerektiğinde güncel,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde 1988 MYDDnin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

b) 1988 MYDD üyeleri arasında irtibatı sağlamak, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek, sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, sağlık, eğitim-öğretim ve benzeri alanlarda ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve bu bağlamda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile icra edebileceği faaliyetleri;

 

• Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

• Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

• Sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

• Yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

• Kamuya ait mevcut sosyal tesislerden daha iyi şartlarda ve çeşitli dönemlerde üyelerin müştereken faydalanma imkânlarını oluşturmak.

• Yardım kampanyaları düzenlemek,

Üyelerin doğum, düğün, hastalık, vefat, şehit anma törenleri gibi özel günlerinde Dernek adına çelenk, çiçek göndermek, gazetelere ilan vermek ve ziyaretlerde bulunmak, her türlü iletişim vasıtaları ile diğer üye ve devre arkadaşlarının haberdar olmasını sağlamak,

• Çevrenin korunmasına yönelik faaliyetleri planlamak, uygulamak,

• Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek amaçlarını sağlamak için 1988 MYDD ihtiyaç duyacağı kişisel verileri işleyip kullanabilir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarımı:

 

 KVKKnun 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, 1988 MYDD’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli gölen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, 1988 MYDD yöneticileri/çalışanları/üyeleri, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:Kişisel verileriniz, 1988 MYDD tarafından

• Üyelik Kayıt Formları

• 1988 MYDD Web Siteleri İletişim Formları

• 1988 MYDD Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları

• Yardım Talep Başvuru Formları veya Dilekçeleri gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak 1988 MYDD’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKKnın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVKKnın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngölen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili 1988 MYDD’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

 

 Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla İzmir-1 Cad. Aydın Apt. No:33/13 (3.Kat) Kızılay-ANKARA adresine ulaştırmanız gerekmektedir.